Husdyr.

 

 Det er i henhold til generalforsamlings beslutning forbudt at holde husdyr i ejendommen. En lejlighed er tildelt dispensation til hundehold i 1984 og en ejer dispensation til kattehold. Dispensationerne til disse ejere gælder hver især for et dyr af samme beskaffenhed, som da dispensationern blev tildelt.
I henhold til lov om handicap-hunde, skal handicappede med sådanne behov have lov til at holde hund. Herudover kan herboende ejere ekstraordinært ansøge om dispensation, som gives på baggrund af en generalforsamlingsvurdering. Dispensationer gives på ordinære generalforsamlinger eller på ekstraordinære generalforsamlinger afholdt for den dispensationssøgende ejers regning. Ansøgninger om dispensation indsendes på forhånd til bestyrelsen som forslag til vedtagelse under punktet eventuelt.
Generalforsamlingens afstemninger om husdyr afgøres ved simpelt flertal, hvori der skal tage hensyn til, at dyret ikke generer naboerne. Ansøgninger vil derfor skulle indeholde dokumentation for naboers, overboers, underboers og genboers samtykke eller tilkendegivelse af utilfredshed med fremtidig udsigter til det foreslåede husdyr. Yderligere er det et krav til ansøgere om husdyr, der går på gulvet, at de har gulvtæppe, som kan mindske støjgener.
Generalforsamlingen vil i dens vurdering skulle tage hensyn til husdyrets tarv, herunder dens størrelse, race, bidskhed og behov for daglig luftning. Generalforsamlingen vil i dens beslutning yderligere skulle forsøge at undgå, at husdyr efterlades alene i dagstimerne som vedvarende støjgene for naboer. Der vil med en ansøgning skulle foreligge dokumentation for førnævnte, så generalforsamlingen kan træffe en kvalificeret beslutning.
Generalforsamlingen vil desuden skulle tage hensyn til ejeres behov for et husdyr i deres liv og om husdyr udgør en fast bestanddel af en ejers daglige liv og velfærd.
V
ed indflytning med husdyr uden dispensation vil der snarest indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som betales af pågældende ejer.